Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

1. Cadrul legislativ

Cadrul legislativ

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii își desfășoară activitatea
în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale,
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului — cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiiile cu copii, Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”, Deciziei Consiliului raional Ungheni
nr. 3/11 din 22.05.2014 „Cu privire la instituirea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii”.

2. Scopul și obiectivele serviciului

Scopul și obiectivele serviciului

 Scopul:   Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din comunitate.

Obiective:

  • susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie;
  • consolidarea competenţelor parentale;
  • susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
  • sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile;

3. Specificul și formele serviciului

Specificul și formele serviciului

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii este o formă importantă de prevenire a separării copilului de familie , deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial.

   Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.

Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii bine stabilite: intervenţie minimă, protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau neglijare, oferirea posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau comunităţii, responsabilizarea părinţilor în luarea deciziilor în raport cu educarea adecvată a copiilor, oferire de sprijin, consiliere familiei.

Serviciul include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare.

Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține financiar.

4. Categorii şi modul de solicitare a serviciului

Categoriile de beneficiari:

  • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate;
  • Beneficiarii sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare;

Modalitate de solicitare sau identificarea beneficiarilor:

  • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse;
  • autosesizare;
  • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
  • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

5. Activități

Ridicarea nivelului de bunăstarea condiţiilor locative şi sociale

Pe parcursul septembrie – noiembrie 2018, 374 copii din 148  familii din raionul Ungheni au beneficiat de suportul monetar din bugetul de stat în cadrul Serviciului pentru ridicarea nivelului de bunăstarea condiţiilor locative şi sociale, în suma totală de  1.230 mii lei.

La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, alte plăţi sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea şi mărimea suportului financiar este examinată şi avizată de membrii Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate,  în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, efectuat de către echipa multidisciplinară comunitară.

Au fost examinate 32 cazuri cu copii în situaţie de risc

La data de 30 octombrie  2018 în cadrul şedinţei Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate au fost examinate 32 cazuri cu copii în situaţie de risc. La stabilirea suportului monetar se iau în consideraţie necesităţile materiale/financiare ale familiei, numărul de copii în familie, condiţiile de trai ale familiei, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din salarii, alte plăţi sociale şi alte surse de venit. Decizia privind acordarea şi mărimea suportului financiar este examinată şi avizată de Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate  în baza raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz.

image001

   Prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii la nivel comunitar

    În perioada 22.03.2018 pînă la 04.04.2018 s-au desfășurat 6 ședințe de supervizare a asistenților sociali comunitari și a supervizorilor cu tematica: ,,Prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii la nivel comunitar”
Activitatea a avut ca scop oferirea suportului metodologic pentru dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale în prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii în conformitate cu legislația în vigoare.
Un punct forte în cadrul activității a fost schimbul de experiență a asistenților sociali comunitari/ supervizori în procedura de aplicare a metodelor și tehnicilor în rezolvarea problemelor familiilor cu copii identificați în dificultate.
Un accent deosebit în cadrul ședinței a fost informarea participanților despre importanța identificării timpurie a nevoilor familiilor cu copii în scopul prevenirii situațiilor de risc și modul de intervenție pentru asigurarea bunăstării și creșterea copilului în mediul familial.

Şedință de instruire – Prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii

     Marți, 20 februarie în Sala de ședință a Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-a desfașurat ședință de instruire a asistenților sociali comunitari cu tematica: Prestarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și managementul de caz metoda principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii .
Asistenții socilali comunitari au fost familiarizați cu specificul serviciului, etapele și rolul asistentului social comunitar și a echipelor multidisciplinare,rolul beneficiarului în rezolvarea problemelor famliliei. În cadrul ședinței s-a menționat importanța identificarii nevoilor familiilor cu copii în scopul prevenirii situațiilor de risc și modul de intervenție pentru asigurarea bunăstării și creșerea copilului în mediul familial.

Atelier de lucru în cadrul serviciului de sprijin pentru familiile cu copii

    În perioada 23 — 30 ianuarie 2018 în Sala de ședințe a Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-au organizat 3 ateliere de lucru cu tematica: Activități desfășurate la nivel comunitar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. în cadrul activității practice a fost instrumentat un studiu de caz a familiei cu copii în situație de risc în conformitate cu metodologia managementului de caz.
Activitatea a avut ca scop consolidarea capacităților asistentului social comunitar în calitate de manager de caz și accentuarea rolului echipei multidisciplinare locale în procesul de identificare, evaluare, asistare și monitorizare a famiilor cu copii în situație de risc. Pentru acordarea asistenței calitative și asigurarea bunăstării copilului este important califacarea corectă a riscului în dependență de situația copilului evaluat și acțiunile preconizate pentru depașirea situației problemă. Un punct forte a activității a fost schimbul de experiență a asistenților sociali comunitari în procesul de aplicare a managementului de caz.

 

Managementul de caz metoda principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii 

   În perioada 20 octombrie -24 noiembrie în cadrul DASPF Ungeni s-au desfașurarea 6 ședințe de supervizare din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii cu tematica „ Managementul de caz metoda principală de lucru în prestarea serviciilor sociale destinate familiilor cu copii ”.
Aplicarea managementului de caz, rolul asistentului social comunitar și a echipelor multidisciplinare,rolul beneficiarului în rezolvarea propriei situații au fost doar unele din subiectele discutate.
Identificarea nevoilor copilului și modul de intervenție pentru asigurarea bunăstării acestuia, consolidarea factorilor protectori ai familiei prin acțiuni de sustinere și dezvoltare a capacităților sunt pe deplin reflectate în evoluarea complexă a familiei și copilului și în planul de intervenție.
În cadrul dezbaterilor referitor la cazurile existente în comunitate au fost discutate acțiunile propuse, dar și problemele cu care se confruntă echipa în implementarea planului individual de asistență.
Procesul de supervizare continuă are menirea de a identifica și soluționa problemele cu care se confruntă specialiștii în oferirea serviciilor sociale pentru protecția familiei și copilului.

Seminarul de instruire cu genericul „Serviciul social de spijin pentru familiile cu copii”

    image003Astăzi, 10 octombrie a avut loc seminarul de instruire cu genericul „Serviciul social de spijin pentru familiile cu copii” destinat asistenților sociali comunitari noi angajați.
Serviciul de sprijin familial pentru familile cu copii este prima treaptă în contactul dintre sistemul de protecție și familiile aflate în dificultate.
Instrumentele de lucru, rolul asistentului social și a echipei multidisciplinare și oferirea suportului conform Managementului de caz sunt principalii piloni ai sistemului de servicii sociale destinate protecției familiei și copilului. În cadrul seminarului de instruire s-a accentuat importanța oferirii serviciilor de calitate, intervenția promtă și calificativă in prevenirea situațiilor de risc.

image005

Noi instrumente de  lucru în  activitatea prestării „Serviciul social de sprijin pentru  familiile cu copii”

  În perioada  21.02.2017 — 01.03.2017, în incinta Direcției asistență socială și protecție a familiei Ungheni s-au organizat și desfășurat ateliere de instruire cu tematica:
Management de caz  –instrument de lucru în prestarea Serviciului social de sprijin pentru  familiile cu copii”.
   Instruirea a fost organizată de către specialiștii Secției protecția familiei și copilului.
La atelier au participat asistenții sociali supervizori împreună cu grupul de asistenți sociali comunitari, care activează în cadrul primăriilor raionului.
Scopul instruirii a fost consolidarea cunoștințele angajaților referitor la aplicarea în practică a managementului de caz prin prisma domeniilor de bunăstare ale copilului: siguranță, sănătate, activism, afecțiune, respect, responsabilitate, realizări, incluziune și a factorilor protectori ai familiei.
În procesul de aplicare a managementului de caz o importanță în asigurarea bunăstării copilului este colaborarea eficientă și implicarea specialiștilor din domeniile: sănătate, educație, asistență socială, ordine publică.
Participanții la atelier au manifestat interes în acumularea informației care va fi aplicată în  practică.

6. Rezultate

Rezultatele  anulului  2017

      Serviciul social de sprijin pentru famiile cu copii este orientat spre familiile cu copii pentru a preveni/ sau depăși situațiile de risc în vederea asigurării creșterii și educației în mediul familial, precum și în procesul de reintegrare a copiilor.

Pe parcursul anului 2017  în cadrul serviciului social de sprijin primar 2908 familii cu 5834 copii au beneficiat de activităţi de informare, sensibilizare și orientare spre serviciile sociale.

În cadrul serviciului social de sprijin secundar s-a oferit asistență la 54 familii cu  106 copii în situație de risc. Drept urmare a activităților desfășurate pe parcursul anului 2017 s-a prevenit separarea a 77  copii în situație de risc de familia biologică.Pentru  11 copii  s-a instituit forma de  protecție  tutela/curatela, 2 copii au fost reintegrați în familia biologică din servicii de plasament.

În temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru  familiile cu copii, s-a acordat ajutor bănesc familiilor cu copii în situație de risc în scopul asigurării creșterii și educației acestora în mediul familial. Din sursele financiare s-au procurat copiilor: vestimentație, încălțăminte, produse alimentare, produse de igienă/chimice, rechizite școlare etc.

De ajutor bănesc din cadrul serviciului au beneficiat  6 familii–  cu 17 copii  

Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul raional Ungheni în mărime de  30000 lei

Mijloacele financiare au fost alocate din bugetul raional Ungheni. Din sursele financiare s-au procurat copiilor: vestimentație, încălțăminte, produse alimentare, produse de igienă/chimice, rechizite școlare etc.

Serviciul social de Sprijin pentru familii cu copii asigură bunăstarea, dezvoltarea şi siguranţa copilului în sînul familiei.

poster_sprijin

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.